کتابخانه بیمارستان طالقانی- چشم انداز مرکز آموزشی درمانی کودکان طالقانی
vision:

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/9 | 
با توجه به افزایش رشته ها و مقاطع تحصیلی در دانشکده، رشد تعداد دانشجویان و سایر کاربران کتابخانه و گسترش فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی در تمامی زمینه ها و نیز توسعه دامنه همکاری های بین کتابخانه ای، ایجاد تحول در امکانات، خدمات و فضای کتابخانه، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. لذا کتابخانه مرکز آموزشی درمانی طالقانی کودکان  مصمم است با تعالی امکانات و خدمات خود و با ایجاد محیطی مناسب، ضمن توسعه خدمات به کاربران و سایر ذینفعان و جلب رضایت آنان، روند بهبود مستمر خدمات و امکانات کتابخانه را تحقق بخشیده و به عنوان غنی ترین و فعال ترین کتابخانه خصو صا در زمینه کودکان  مطرح گردد و نسبت به تأمین منابع و اطلاعات مورد نیاز مراجعین به طور مؤثر و سازنده اقدام نماید.
نشانی مطلب در وبگاه کتابخانه بیمارستان طالقانی:
http://goums.ac.ir/find.php?item=173.19230.48409.fa
برگشت به اصل مطلب